Visie

BO De Regenboog wil opvoeden en onderwijzen, een leefschool en een leerschool zijn
Daarom is onze school…

1. Een open school

Een school die openstaat voor iedereen, met een soepele structuur en organisatie.
Onze school staat altijd open voor ouders en andere kind-begeleiders. Ze kunnen altijd bij ons terecht met vragen, opmerkingen en problemen. Het houdt ook in dat men zowel de didactische aanpak als het opvoedingsklimaat in de school moet kunnen bespreken, zowel onder elkaar als met het begeleidende CLB, of andere instanties. De klassenraad vervult hierin een belangrijke rol, waar we afspraken kunnen maken over de wijze waarop bepaalde kinderen aangepakt worden.
Een soepele structuur uit zich in de organisatie van de pedagogische eenheden waarbij de opdrachten van leerkrachten kunnen veranderen van jaar tot jaar in functie van de groep waarvoor men staat.

2. Een leef- en leerschool.

Een school die gericht is op de optimale ontwikkeling van de mogelijkheden van het kind. We hebben daarbij aandacht voor de totale ontplooiing van het kind.
Deze ontplooiing bevat niet alleen aspecten op vlak van het cognitieve, het lichamelijke, het motorische maar evenzeer aspecten op vlak van het emotionele, een evenwichtige opvoeding en het groeien in cultuurbewustzijn. We willen de kinderen ook opvoeden tot zelfstandigheid zodat ze later op een volwaardige manier hun weg vinden en kunnen participeren in de samenleving. Kinderen moeten zich ook goed voelen in Regenboog.

3. Een school voor de kinderen.

De sociaal-emotionele ontwikkeling en de sociale contacten staan centraal. We streven daarbij niet enkel het geluk na van de kinderen in de toekomst, maar zeker ook vandaag.
Op onze school willen we de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid bieden. We vinden het eveneens belangrijk dat de leerlingen zich thuis voelen op school en bij de leerkracht. De mens is immers een sociaal wezen. Samenwerken met anderen kan de groei van een persoonlijkheid stimuleren.

4. Een vrije school.

We willen een school zijn waar de christelijke waarden worden nagestreefd. Dit bekomen we door het kind steeds centraal te stellen en het in zijn uniek zijn te aanvaarden en respecteren.
We willen het kind laten open bloeien in een sfeer van eerbied en respect voor elkaar. En dit kunnen we door ruimte te scheppen waarin ieder kind kan ‘lukken’.

5. Een school met deskundige leerkrachten.

Communicatie en samenwerking zijn de twee hoekstenen van een goede schoolstructuur. De deskundigheid uit zich ondermeer in het in team kunnen samenwerken, het planmatig handelen, het openstaan voor vernieuwing en bereidheid tot vorming, het openstaan ten opzichte van de leerlingen en de bereidheid hebben om tijd vrij te maken om te luisteren. We willen de expertise van ons team ( leerkrachten en therapeuten ) in diverse disciplines geïntegreed aanbieden.

6. Een school met geïntegreerde autiwerking.

Onze school beoogt een zo goed mogelijke integratie van de leerlingen in de maatschappij. Daarvoor is een individueel traject nodig op maat van de mogelijkheden en de beperkingen van elke leerling. Dit in de diverse domeinen van de ontwikkeling. Wij opteren er tevens voor om de leerlingen met een diagnose ASS of een vermoeden ASS zoveel mogelijk te integreren in een klas waar ook leerlingen zitten met andere leerproblemen. Zo kunnen leerlingen met of zonder ASS in interactie treden met elkaar en zodoende ‘leren’ van elkaar. Wij geloven er in dat elk kind zijn goede en minder goede kwaliteiten heeft. De goede willen wij graag koesteren, de minder goede in goede banen leiden. Trouwens, de werking voor kinderen met ASS biedt ook voordelen voor de andere leerlingen.