Privacyverklaring

Beste ouders en bezoekers,

Waarschijnlijk hebt u via de media al gehoord over de nieuwe privacywetgeving van Europa die van kracht gaat op 25 mei 2018. Ook wij als school moeten aan deze wetgeving voldoen. Ook in het verleden repecteerden we in de Regenboog reeds Uw privacy.

Ouders die inschrijven en akkoord gaan met het schoolreglement krijgen dit formulier met de nodige uitleg omtrent de bescherming van persoonsgegevens binnen de Regenboog. Mogen wij u vragen om dit formulier na te zien, te ondertekenen en het spoedig aan ons terug te bezorgen.

Dank bij voorbaat.

Directeur Koen Denduyver

Privacyverklaring

Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen ‘De Regenboog VZW, Belhuttebaan 24A, 8680 Koekelare

Wet op de privacy, GDPR, AVG ( europese richtlijn ).

 1. Terminologie

De termen die in deze Verklaring met hoofdletter zijn geschreven, hebben de volgende betekenis:

Leerling/ouder De ouder(s), voogd, wettelijke vertegenwoordiger  en de leerlingen van de Regenboog VZW
De School De Regenboog VZW, Belhuttebaan 24 A, 8680 Koekelare
Verklaring Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen De Regenboog VZW
 1. De Regenboog VZW, Belhuttebaan 24a, 8680 Koekelare als verwerkingsverantwoordelijke

Om haar goede werking te kunnen verzekeren, heeft De Regenboog VZW, Belhuttebaan 24A, 8680 Koekelare nood aan heel wat gegevens. Dit gaat van contactgegevens over identiteitsgegevens tot data over eerder gevolgde opleidingen, kortom een  heleboel data om praktisch te kunnen werken Deze gegevens (of een deel ervan) worden doorgegeven aan externe partners, zoals  CLB, Vlaams Ministerie van Onderwijs, en dit omwille van wettelijke verplichtingen (bv. communicatie met het Ministerie van Onderwijs, Discimus, Informat, voor het uitreiken van diloma’s, attesten, getuigschriften, controle op de afwezigheden,…), om een goede administratieve werking te kunnen verzekeren (bv. contactname per telefoon, brief, e-mail), om je te kunnen bijstaan in je opleiding (bv. gegevens over bijzondere noden) of omdat je er zelf om verzocht). De school bewaart je gegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is. Uiteraard heb je bepaalde rechten t.o.v. die gegevens. We verwerken ook niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk.

De Regenboog VZW, Belhuttebaan 24A, 8680 Koekelare en haar werking zijn een constant veranderend gegeven. Zodra je het schoolreglement ondertekent en de kennisname van en akkoord met deze verklaring geeft, geef je de toestemming om de nodige gegevens te verzamelen en te gebruiken binnen het wettelijk voorziene kader.

Het is mogelijk dat het beleid van de school met betrekking tot persoonsgegevens in de toekomst dient aangepast en gewijzigd. Deze wijzigingen zullen duidelijk aangeduid worden in deze Verklaring. We raden jou als Leerling/ouder dan ook aan om deze Verklaring regelmatig opnieuw na te kijken.

 1. Recht op toegang tot, verbetering van en verwijdering van je persoonsgegevens

Je beschikt over een recht op toegang tot je persoonsgegevens. De Regenboog VZW engageert zich tot een zo nauwkeurig mogelijke gegevensverzameling. Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd of eventueel zelfs verwijderd worden. De school verzamelt geen gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de goede werking van De Regenboog VZW en haar administratie (bv. politieke of godsdienstige overtuiging, seksuele geaardheid, ….)

Als Leerling/ouder heb je het recht onnauwkeurigheden en onvolledigheden te melden .

Als Leerling/ouder kan je je rechten uitoefenen door de school te contacteren via regenboogkoekelare@telenet.be   De Regenboog verbindt er zich toe binnen de 15 werkdagen aan jouw verzoek een gevolg te geven. Omwille van veiligheidsredenen zal de school je in deze procedure wel vragen je identiteit te bewijzen.

 1. Recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie

Je hebt als Leerling/ouder het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie, ook de ‘Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ genaamd (zie www.privacycommission.be/nl voor meer informatie).

 1. Recht op verzet, restrictie en gegevensoverdracht

Je kan je als Leerling/ouder te allen tijde kosteloos en zonder motivering verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens indien:  1) De Regenboog VZW je persoonsgegevens verwerkt op basis van een niet-legitiem doel (en De Regenboog VZW de persoonsgegevens niet verder moet verwerken op een andere juridische basis) of 2) deze persoonsgegevens verkregen werden met het oog op direct marketing.

In de beperkte gevallen waar dit wettelijk is toegelaten, kan je als Leerling/ouder ook een restrictie van de verwerking eisen.

 1. Welke gegevens bewaart de school van de leerlingen?
 • Contactgegevens: domicilieadres, (eventueel tweede domicilieadres), e-mailadres, gsm-nummer, …
 • Identificatiegegevens: naam, voornaam, identiteitskaartgegevens, rijksregisternummer,

foto,

 • Gezinsgegevens: naam en voornaam ouder(s), voogd, verantwoordelijke, …
 • Beroeps- en opleidingsgegevens: naam en adres vorige school/scholen, behaald attest en clausuleringen vorige en huidige school, afwezigheden…
 • Fysieke kenmerken en gezondheid: leeftijd, geslacht, verplichte medicatie, attesten leerstoornissen, e.d.

Als onderwijsinstelling nemen we de passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde verwerkingen.

Google Analytics

Doordat we een schoolwebsite en facebookpagina hebben , maakt de school gebruik van Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de schoolwebsite en Facebook gebruiken. De informatie die aldus verkregen wordt, met inbegrip van het adres van de computer van gebruikers (IP-adres), wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google na voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de schoolwebsite gebruikt wordt of om rapporten over de website aan de school te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De school heeft op dit laatste geen invloed.

**********************************************************************************

Ondergetekende (naam) ……………..………………………………………………………………. verklaart op datum van  ……………………………………………  en ouder

van ……………………………………………………………………………………

de  Verklaring ‘Bescherming van persoonsgegevens’ binnen De Regenboog VZW Belhuttebaan 24A, 8680 Koekelare  te hebben ontvangen,

te begrijpen en ermee akkoord te gaan.

………………………………………………………………………………………………

gelezen en goedgekeurd, voor akkoord (handgeschreven)

Plaats                                                                                                  Handtekening

………………………………………………                                                  ………………………………………………..