Ondersteuningsnetwerk OKOplus

Vanuit de Regenboog worden ook leerlingen ondersteund in het gewoon onderwijs. Sinds de start van het M-decreet bestaan er hiervoor ondersteuningsnetwerken. Onze school voor buitengewoon onderwijs werkt mee in het ondersteuningsnetwerk van OKOplus.

Met het onderwijsdecreet van juni 2017 werd het ondersteuningsmodel ingevoerd ter vervanging van de vroegere GON-begeleiding.

Dit ondersteuningsmodel voorziet onder meer in de mogelijkheid ondersteuningsnetwerken op te richten. In een ondersteuningsnetwerk staat de samenwerking tussen scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs centraal. Ook het CLB en de pedagogische begeleidingsdiensten zijn partner in het ondersteuningsnetwerk.

In de schoot van het Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) met VOOP, Steiner en Fopem scholen werd afgesproken een eigen ondersteuningsnetwerk op te richten. Dit netwerk wil ook open staan voor andere scholen (ongeacht het net) waar dit de continuïteit van reeds lopende (vroegere GON) ondersteuning mogelijk maakt. Vandaar dat we kozen voor de naam OKOplus.

Het ondersteuningsmodel voorziet een andere regeling voor de ondersteuning van enerzijds leerlingen met een (gemotiveerd) verslag voor de types 2, 4, 6 en 7 (auditieve beperking), en anderzijds leerlingen met een (gemotiveerd) verslag voor de types basisaanbod, 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9.

De ondersteuning via OKOplus gaat steeds uit van de noden van de leerling. Maar de ondersteuningsactiviteiten kunnen ook de leraar- of het schoolteam helpen in het tegemoet komen aan deze noden door bijvoorbeeld in te zetten op het ontwikkelen van een passende methodische of organisatorische aanpak.

Onze school doet ondersteuning voor leerlingen met een (gemotiveerd) verslag voor de types basisaanbod, 3, 7 (spraak- of taalstoornis) en 9.

Vanaf 1 september 2023 gaat het nieuwe leersteundecreet van start en worden nieuwe leersteuncentra opgericht. Hulpvragen worden dan rechtstreeks vanuit de leersteuncentra gecoördineerd.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot

De info over het ondersteuningsnetwerk kan je vinden op :  www.okoplus.be